سبزی پلو

تمامی این سبزیجات از مزارع کشت و صنعت توانا برداشت می شود