مغز بادام خام

 تولید مغز بادام برداشت شده از مزارع توانا