تخمه کدو مشهدی

تولید تخمه کدو مشهدی برداشت از مزارع کشت و صنعت توانا

فروش بصورت فله ای