تخمه جابانی

تخمه جابانی برداشت شده از مزارع کشت و صنعت توانا

فروش بصورت فله ای


manganelo